AÇILIŞ - ÜREMENİN KORUNMASI: TSRM BAKIŞI
 Gürkan Uncu - Ahmet Zeki Işık
 
     
   ENDİKASYONLAR VE DANIŞMANLIK
 Oturum Başkanları: Faruk Buyru, Cemal Posacı
 
   Sık görülen kanserler ve tedavi yaklaşımları, Kemo / Radyoterapinin etkileri - Işık Kasapoğlu  
   Düşük over rezervi tanısı sosyal prezervasyon - Sedat Kadanalı  
   Kötü over rezervi oosit dondurma için geçerli bir endikasyon mudur? - Kubilay Vicdan  
   Üremenin korunmasında danışmanlık nasıl verilmelidir? - Şule Yıldız  
   Tartışma  
     
   TEKNİKLER
 Oturum Başkanları: Yakup Kumtepe, Barı Ata
 
   Oosit prezervasyonunda neredeyiz? - Ahmet Zeki Işık  
   Over Dokusu dondurulmasında neredeyiz? - Berrin Avcı  
   Over transpozisyonu teknik ve sonuçlar - Bahadır Saatli  
   Over rezervinin ilaçlarla korunması mümkün müdür? - Özgür Öktem  
   Sperm ve testikuler dokunun krioprezervasyonu - Bülent Yılmaz  
     
   MEME, ENDOMETRİUM, SERVİKAL PATOLOJİLER ve ANDEKSİYEL KİTLELERDE ÜREMENİN
 KORUNMASI
 Oturum Başkanları: Hüseyin Yeşilyurt, Esra Bulgan Kılıçdağ
 
   Meme kanserinde stimulasyon protokolleri - Cem Atabekoğlu  
   Premenapozal hastalarda endometrial hiperplazi ve erken evre endometrium kanserinde tedavi
 Uğur Saygılı
 
   Servikal patolojilerde izlenecek yol - Kemal Özerkan  
   Adneksiyel kitlelerde üremenin korunması - Erbil Doğan  
     
   TSRM KILAVUZ TARTIŞMA, KONSENSUS OLUŞTURMA ve SAĞLIK BAKANLIĞINA ÖNERİLER
 PANELİ

 Oturum Başkanları: Gürkan Uncu, Bülent Urman
 
   TSRM kılavuzunun sunulması - Ayşe Boza, Hakan Köyağasi  
   Sağlık Bakanlığına öneriler